Normativa i Legislació

La Legislació i normativa que regula la figura i l’activitat del Consell Valencià de la Joventut es la següent:

Legislació

  • El seu funcionament es desenvolupa a partir de la Llei 8/1989, reconeixent al Consell Valencià de la Joventut com a “Màxim Òrgan Nacional de representació de les organitzacions juvenils valencianes i constituint-se com a Entitat de Dret Públic”: Llei 18-1989, de 26 de desembre, de participació juvenil
  • Actualment es regula per la Llei 15/2017, de Polítiques Integrals de Joventut, la qual modifica la naturalesa jurídica del Consell Valencià de la Joventut, i dels Consells Locals i Territorials de Joventut, considerant-los com a corporacions públiques sectorials de base privada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats: Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut

Normativa Consell Valencià de la Joventut

  • El Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut és el document que defineix l’organització interna i funcionament. Última modificació 2015: Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut
  • En la XLIV AGO del Consell Valencià de la Joventut, celebrada a Benicàssim el 3 i 4 de març de 2018, es va aprovar un no Reglament de Règim Intern, que entrarà en vigor el dia de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.