Com justificar l’ajuda 2016 de l’IVAJ per a Consells Locals de Joventut
5 maig, 2017
0

JUSTIFICAR L'AJUDA PER A CONSELLS DE L'IVAJ 2

Hui, ha eixit la resolució de concessió de les ajudes a Consells Locals del 2016. Per aquesta raó, hem preparat una guia on vos expliquem els passos a seguir. De tota manera, a continuació trobareu un resum de la informació més important a tindre en compte i els models que l’IVAJ ha facilitat perquè els utilitzeu:

 • Temps per a justificar: Des del dia 8 fins al dia 19 de maig, per a entregar la justificació (és a dir, 10 dies hàbils, perquè no compten dissabtes ni festius!).
 • Documentació a entregar:

infografia justificació1) Sol·licitud: on informem l’IVAJ de tota la documentació que adjuntem a la justificació de l’ajuda concedida.
Us hem preparat un model per si voleu fer ús d’ell.

2) Memòria justificativa: S’ha d’omplir una fitxa per cada activitat que és subvencionable. En la RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2017, s’indica el núm. i nom de cada una de les activitats que us subvencionen . En cas que l’activitat siga complexa i necessiteu més d’una fulla per a detallar la informació, ho podeu fer.
Encara que l’apartat E posa “pressupost”, cal que reflectiu les despeses que justifiqueu.

3) Certificat de comptabilització: amb firma de secretaria i vist i plau de presidència del CLJ. Aquest document és el que reflecteix que el CLJ tenia previst en la seua comptabilitat del 2016 l’ingrés de la subvenció de l’IVAJ.

4) Relació documents de despesa: amb firma de secretaria i vist i plau de presidència del CLJ.

5) Detall de despeses de personal: amb firma de secretaria i vist i plau de presidència del CLJ.
Aquest apartat no podrà superar el 50% del total dels documents de despesa que justifiqueu.

6) Fitxa-resum: full on indicarem el lloc i data de realització de cada una de les activitats que justifiquem.
L’ordre de l’activitat, està indicat en el vostre apartat de la resolució on s’indica les activitats subvencionades.

6) Totes les factures a justificar: És imprescindible adjuntar tots els documents de despesa que justifiquem (factures, nòmines, fulles de liquidació…), de la següent manera:

– Numerant consecutivament les factures (ja que utilitzareu eixe número en el punt 4 o 5).
– Cada despesa (factura, nòmina…) ha d’anar acompanyada del justificant del seu pagament.
– Documents de despesa:
* o bé, compulseu totes les factures, etc., prèviament (en eixe cas enviareu els documents compulsats), o bé envieu els originals, acompanyats de la seua fotocòpia (perquè puguen compulsar el document. En aquest cas, sol·liciteu que us tornen els documents originals una vegada compulsats).

* En compte!

 • En el cas de nòmines, cal presentar tota la documentació: TC1, TC2, model 111 corresponent.
 • Tots els documents de despesa (factures, nòmines amb TC1, TC2, model 111, etc.) es presentaran mitjançant còpia compulsada amb l’original (si entregueu la justificació en el PROP, us poden compulsar la documentació allí directament i així sols entregar les còpies ja compulsades), o bé aportant original i còpia (si entregueu la justificació en una oficina de correus), perquè compulse l’IVAJ la factura (en eixe cas, en la sol·licitud indiqueu que us retornen l’original i us la retorne).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

 • Si no podem justificar tota la subvenció concedida?
  Encara que l’IVAJ vos ho notificarà, vos recomanem que junt amb tota la documentació, presenteu un document on ja mostreu la vostra acceptació de minorització de l’import que se vos havia adjudicat.
  Ací, teniu un model per a fer-ho.
 • Ens han sol·licitat que subsanem la documentació presentada. Com presentem la informació que ens sol·liciten?
  Ací, teniu un model perquè presenteu la documentació faltant.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

A més, us recordem que estem ací per ajudar-vos en qualsevol punt de la justificació que necessiteu!

tecnic.territorial@cjcv.org /  96 351 01 20  /