AJUDES IVAJ 2016 PER A CONSELLS LOCALS, ENTITATS JUVENILS I ESCOLES D’ANIMACIÓ
21 novembre, 2016
0

El 21 de novembre s’ha publicat al DOGV l’ORDRE de bases reguladores de concessió d’ajudes en matèria de joventut, per a Consells Locals de Joventut, Entitats Juvenils i Escoles d’Animació Juvenil.

El 19 de desembre han eixit les resolucions per a Consell Locals i Escoles d’Animació Juvenil.
El 20 de desembre ha eixit la resolució d’ajudes a Entitats juvenils i prestadores.

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana volem facilitar-vos aquesta tasca a Consells Locals i Entitats Juvenils, per això us especifiquem la informació i dades de cada ajuda:

CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 

Tipus d’ajuda: És una ajuda al funcionament general del Consell Local, és a dir, que subvenciona el programa anual d’activitats.

Presentació de sol·licituds i termini: 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la RESOLUCIÓ.

Des del dia 20 de desembre fins al 3 de GENER de 2017.

Requisits:

 • Estar inscrits al Registre de CLJ de l’IVAJ
 • Estar al corrent en Hisenda i la Seguretat Social
 • No tindre pendent el reemborsament d’altres ajudes o subvencions

Accions reconegudes:

 • Foment i formació de l’associacionisme juvenil
 • Col·laboració i assessorament a associacions
 • Foment de la participació de les dones joves i el jovent immigrant
 • Informació juvenil
 • Desenvolupament personal i social de la joventut

Sol·licituds i documents a presentar:

 • Model de sol·licitud
 • Programa d’activitats 2016
 • Declaració responsable d’estar al corrent en la Seguretat Social i Hisenda
 • Declaració responsable que el personal no té antecedents penals.

Més informació:
Resolució

Impresos associats:
[ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT 2016
[ANNEX II] PRESSUPOST DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2016
[ANNEX III] FITXA RESUM D’ACTIVITATS 2016
[ANNEX IV] RELACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE L’ENTITAT RELATIVA A L’ANY 2015
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Hem fet aquesta guia, on pots consultar pas a pas com demanar l’ajuda.

baner

 

ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Tipus d’ajuda: Ajudes destinades a finançar despeses corrents dels programes anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat.

Presentació de sol·licituds i termini: 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la RESOLUCIÓ.

Des del dia 21 de desembre fins al 4 de GENER de 2017.

Requisits:

 • Implantació territorial: 15 localitats de 2 províncies de la C.V.
 • Estar inscrites al Cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la CV
 • Estar al corrent en Hisenda i la Seguretat Social
 • No tindre pendent el reemborsament d’altres ajudes o subvencions

Accions reconegudes:

 • Promoció de la solidaritat, tolerància i respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de discriminació.
 • Foment i formació del voluntariat juvenil
 • Foment d’accions dirigides a grups de joves en risc d’exclusió social (en particular persones amb diversitat funcional, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malats, drogodependents..)
 • Accions que enfortisquen les relacions intergeneracionals
 • Desenvolupament personal i social de la joventut

Sol·licituds i documents a presentar:

 • Model de sol·licitud
 • Programa d’activitats 2016
 • Declaració responsable d’estar al corrent en la Seguretat Social i Hisenda
 • Declaració responsable que el personal no té antecedents penals.

Més informació:
Resolució

Impresos associats:

[ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES 2016
[ANNEX II] RELACIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE L’ENTITAT RELATIVA A L’ANY 2015
[ANNEX III] FITXA RESUM D’ACTIVITATS 2016
[ANNEX IV] PRESSUPOST DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS PER A L’ANY 2016
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL

Tipus d’ajuda: Ajudes destinades a finançar despeses corrents dels programes anuals d’activitats de caràcter social i de voluntariat.

Presentació de sol·licituds i termini: 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la RESOLUCIÓ.

Des del dia 20 de desembre fins al 3 de GENER de 2016.

Requisits:

 • Estar reconegudes per l’IVAJ.GVA JOVE
 • Estar inscrites al Cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la CV
 • Estar desenvolupant activitats de caràcter social i de voluntariat, per a les que es necessite la formació en matèria d’animació juvenil d’alguns dels seus associats-ades.
 • Estar al corrent en Hisenda i la Seguretat Social
 • No tindre pendent el reembolsament d’altres ajudes o subvencions

Accions reconegudes:

Podran ser objecte de subvenció les despeses corrents derivades de les següents accions formatives d’animació juvenil:

 • Cursos de MAT
 • Cursos de DAT
 • Cursos de Formació Permanent
 • Cursos de Formador/a d’Animadores

Sol·licituds i documents a presentar:

 • Model de sol·licitud
 • Programa d’activitats 2016
 • Declaració responsable d’estar al corrent en la Seguretat Social i Hisenda
 • Declaració responsable que el personal no té antecedents penals.

Més informació:
Resolució

Impresos associats:
[ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL
[ANNEX II] RELACIÓ DE CURSOS OBJECTE DE SUBVENCIÓ
[ANNEX III] PRESSUPOST PER A L’ANY 2016 DE LES ACCIONS FORMATIVES OBJECTE DE SUBVENCIÓ
[ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE D’AJUDES DE MINIMIS
[ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Si necessiteu qualsevol aclariment o ajuda, podeu posar-vos en contacte amb el departament tècnic.