AJUDES IVAJ 2017 ASSOCIACIONS JUVENILS, ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT I ESCOLES D’ANIMACIÓ
26 juny, 2017
0

Ja ha eixit les ajudes IVAJ 2017 a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, així com a les escoles d’animació juvenil.

 1. Dia 26 de juny s’ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, per a 2017.
 2. Dia 23 de juny s’ha publicat al DOGV la RESOLUCIÓ per la qual es convoquen les ajudes a associacions juvenils i les entitats prestadores de serveis a la joventut titulars d’escoles d’animació juvenil per a l’any 2017.

Aquestes resolucions, segueixen les bases reguladores de concessió d’ajudes en matèria de joventut, per a Consells Locals de JoventutEntitats Juvenils i Escoles d’Animació Juvenil.

Des del CJCV us resumim aspectes importants a tindre en compte, segons sigueu entitat prestadora de serveis a la joventut o escola d’animació juvenil:

ASSOCIACIONS JUVENILS I ENTITATS PRESTADORES DE SERVEIS A LA JOVENTUT

Tipus d’ajuda: Ajudes destinades a finançar despeses corrents dels programes anuals d’activitats de caràcter social durant l’any 2017.

Presentació de sol·licituds i termini: 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la RESOLUCIÓ = Des del dia 27 de juny fins al 10 de juliol de 2017.

Requisits:

 • Implantació territorial: almenys 15 localitats en dues províncies de la C.V.
 • Estar inscrites al Cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la CV
 • Estar al corrent en Hisenda i la Seguretat Social
 • No tindre pendent el reemborsament d’altres ajudes o subvencions

Accions reconegudes:

 • Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu, i prevenció de qualsevol tipus de discriminació.
 • Foment i formació del voluntariat juvenil.
 • Accions adreçades a col·lectius de jóvens amb risc d’exclusió social (en particular, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, població reclusa, immigrants, malalts, drogodependents, etc.).
 • Accions dirigides a enfortir les relacions intergeneracionals e) Desenvolupament personal i social de la joventut.

Sol·licitud i documents a presentar:

 • Fotocòpia compulsada CIF de l’entitat.
 • Documentació acreditativa de tindre contractat una assegurança o garantia financera adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat exercida pels i les voluntàries (que cobrisca riscos d’accidents i malaltia derivats de l’activitat voluntària i contemple el núm. de voluntàries assegurades).
 • Certificacions expedides per Ajuntaments, CLJ o CJCV, acreditant la implantació territorial.

Models que facilita l’IVAJ (se’ls podeu descarregar, clicant ací, així com els models per a justificar):

Si és la primera vegada que es presenteu a l’ajuda, també cal que ompliu: Model domiciliació bancària

Model que hem preparat perquè acabeu de preparar la informació:

Més informació: Resolució

 

ESCOLES D’ANIMACIÓ JUVENIL

Tipus d’ajuda: Ajudes destinades a finançar les despeses corrents i de personal de les accions formatives d’animació juvenil per a l’any 2017-

Presentació de sol·licituds i termini: 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació de la RESOLUCIÓ = Des del dia 26 de juny fins al 7 de juliol de 2017.

Requisits:

 • Estar reconegudes per l’IVAJ.GVA JOVE
 • Estar inscrites al Cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la CV.
 • Estar desenvolupant activitats de caràcter social i de voluntariat, per a les que es necessite la formació en matèria d’animació juvenil d’alguns dels seus associats-ades.
 • Estar al corrent en Hisenda i la Seguretat Social.
 • No tindre pendent el reembolsament d’altres ajudes o subvencions.

Accions reconegudes:

Podran ser objecte de subvenció les despeses corrents derivades de les següents accions formatives d’animació juvenil:

 • Cursos de MAT
 • Cursos de DAT
 • Cursos de Formació Permanent
 • Cursos de Formador/a d’Animadores

Les accions formatives, que es referiran al període comprés entre l’1 d’octubre de l’any anterior al de l’exercici pressupostari al qual s’imputa la subvenció i el 30 de setembre de l’esmentat exercici, hauran de complir amb la normativa vigent en aquesta matèria, i realitzar-se o haver-se realitzat dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud i documents a presentar:

 • Fotocòpia compulsada CIF de l’entitat.

Models que facilita l’IVAJ (se’ls podeu descarregar, clicant ací, així com els models per a justificar):

Si és la primera vegada que es presenteu a l’ajuda, també cal que ompliu: Model domiciliació bancària

Més informació: Resolució

Si necessiteu qualsevol aclariment o ajuda, podeu posar-vos en contacte amb el departament tècnic.