Crea el teu Consell Local de Joventut

 

Ací podràs trobar tota la informació que necessites sobre els consells de joventut i el seu procés de creació, tot de forma detallada perquè comences a descobrir el món de l’associacionisme jove i faces que la teua veu s’escolte com cal en la teua localitat. Només has de clicar en la portada de la guia que hi trobaràs a continuació.

portada_guia

Tot seguit tens un resum amb els passos i documentació a tindre en compte per a constituir un consell local de la joventut.

El primer pas és constituir una Junta Promotora. Fan falta, almenys, cinc associacions juvenils amb implantació en el municipi, que designaran un mínim de dos dels o les seues membres (per cada una de les entitats promotores) per a formar part d’una junta promotora.

Els i les representats designades per cada associació o entitat es reuniran constituint-se en Junta Promotora alçant acta de la reunió, on hauran d’acordar:

 • Data per a la celebració de l’Assemblea constitutiva del consell local (no serà abans d’un mes, ni posterior a tres mesos)
 • Projecte d’Estatuts per a enviar-lo a les associacions i entitats que vulguen formar part del CLJ
 • Designar un o una portaveu de la junta promotora
 • Sol·licitar a l’Ajuntament el cens d’associacions juvenils del municipi
 • Convidar a totes les associacions i entitats juvenils amb implantació en el municipi a participar en el procés de constitució
 • Comunicar a l’Ajuntament la voluntat de constituir el CLJ
 • Convidar al Consell Valencià de la Joventut, així com als mitjans de comunicació del municipi

La junta promotora convidarà a totes les associacions i entitats juvenils amb implantació en el municipi a participar en el procés de constitució, adjuntant un projecte d’Estatuts i indicant la data per a la celebració de l’Assemblea constitutiva del CLJ, que no serà abans d’un mes, ni posterior a tres mesos des de la invitació.

A més, en la carta, s’invita a les entitats juvenils a incorporar-se al Consell, sol·licitant la següent documentació:

 • Sol·licitud d’incorporació a l’Assemblea Constituent, que reflectisca la data i la naturalesa de la reunió on s’acorde sol·licitar la incorporació al Consell Local, en el que s’acate explícitament l’Estatut d’Autonomia i la Constitució i també en la que es nomene que és una entitat sense ànim de lucre
 • Acta de Constitució de l’entitat
 • Còpia dels estatuts
 • Fotocòpia del CIF
 • Acreditació dels i les delegades, signat pel/la  Secretari/ària

Les associacions i entitats juvenils interessades manifestaran a la junta promotora la seua voluntat de participar mitjançant acord del seu màxim òrgan, en el qual, a més, es designaran els seus membres per a l’Assemblea Constituent.

La junta promotora revisarà tota la documentació presentada per les entitats i emetrà un informe amb les que compleixen els requisits i les que no.

Caldrà enviar a totes les entitats que hagen sol·licitat la incorporació al consell la convocatòria amb l’ordre del dia i l’informe de les entitats membre.

En la sessió constitutiva s’acordarà la constitució del Consell Local de Joventut, l’aprovació del seu Reglament Intern i es procedirà a triar els membres de la Comissió Permanent, fent constar les persones assistents que passen a ser membres de l’Assemblea General en representació de cada entitat, i s’aixecarà l’acta corresponent. 

La Comissió Permanent estarà formada pels càrrecs de presidència, vicepresidència, secretaria, tresoreria i vocalies (recomanem entre 2 a 4 vocals).

L’acta de la sessió constitutiva s’elevarà a l’Ajuntament corresponent sol·licitant el seu reconeixement com a Consell Local de Joventut i interlocutor vàlid de la joventut, per l’òrgan competent es dictarà acte administratiu de reconeixement del Consell Local.

Comprovat per l’Ajuntament el compliment dels requisits exigits per aquest procediment, per l’òrgan competent es dictarà acte administratiu de reconeixement del Consell Local.

Una vegada es té el reconeixement per part de l’Ajuntament i també la seua firma, la Comissió Permanent haurà de registrar el CLJ en el Registre de Consells de Joventut que té l’IVAJ, on haurà d’aportar-se la següent documentació:

Una vegada lliurada aquesta documentació, l’IVAJ resoldrà donant un número de registre, el qual suposarà que el CLJ és una corporació pública sectorial de base privada, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus fins segons la Llei 18-2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat ValencianaÉs, en aquest moment, quan el CLJ estarà totalment legalitzat.

A partir d’ací el CLJ, per a poder finalitzar la legalització global haurà de traure el CIF públic. Per a açò, aportarà la següent documentació:

 • Fotocòpia de la Llei de Joventut
 • Acta de l’Assemblea Constituent
 • Composició de la Comissió Permanent
 • Estatuts del CLJ
 • Núm. de registre

Una vegada lliurat, en el terme fixat serà tramitat el CIF i el CLJ tindrà la seua identitat fiscal. En aquest moment, la Comissió Permanent podrà començar a desenvolupar el seu treball real d’òrgan de cooperació interassociativa i òrgan d’interlocució amb l’Ajuntament i la societat.

Una vegada realitzat tot el procediment legal, el CLJ haurà de realitzar la seua Assemblea com a CLJ totalment legalitzat i tindrà la presència de totes les entitats que el conformen. Aquesta Assemblea serà aquella que done la categoria d’entitat de caràcter corporatiu.

L’Assemblea es realitzarà amb els següents punts:

 • L’avantprojecte del programa de treball del CLJ
 • L’avantprojecte de pressupost de l’entitat
 • La sol·licitud d’ingrés al Consell Valencià de la Joventut

El programa de treball haurà de ser debatut en la Comissió Permanent i amb les associacions, per a marcar les línies de treball que tindrà el CLJ durant l’any en curs.

La primera part finalitzaria amb la fase de treball i ratificació, quedant pendent la pròxima assemblea on s’avaluarà el pla de treball executat del CLJ.

Per a poder ser membre del Consell Valencià de la Joventut, el CLJ haurà d’aprovar en la seua Assemblea la decisió del seu ingrés i expedir un certificat del secretari/ària sobre aquest fet. Segons el nombre d’habitants que tinga la població, el CLJ podrà ser membre de ple dret o membre observador, si el nombre és menor de 20.000. Els CLJ participaran activament en el Consell Valencià de la Joventut per mitjà de la Xarxa de Consells Locals.

El CLJ haurà de sol·licitar l’ingrés amb la següent documentació:

 • Estatuts compulsats
 • Certificat de la Comissió Permanent
 • Composició de la Comissió Permanent
 • Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal (CIF) del CLJ
 • Certificat de l’Ajuntament del nombre d’habitants
 • Certificat del seu reconeixement per l’Ajuntament