El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana commemora el dia de les persones amb diversitat funcional
3 desembre, 2014
0

Les persones amb diversitat funcional segueixen patint discriminacions, el que suposa una vulneració dels drets que ha de tenir garantits la ciutadania amb independència de les seues circumstàncies personals. Fet que és més greu en el cas de les persones joves amb diversitat funcional, per la doble discriminació que suposa en l’actual context socioeconòmic.

Per al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, hui 3 de desembre, és una jornada de reivindicació i lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional. En aquest sentit, volem ressaltar la doble discriminació que pateixen les persones joves diverses funcionalment, que constitueixen un sector de població heterogeni que, en major o menor mesura, tenen en comú que precisen de garanties suplementàries per a viure amb plenitud de drets o per a participar en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania en la vida econòmica, política, social i cultural del societat.

És per això que exigim a les institucions el desenvolupament i la implementació de polítiques d’atenció a la diversitat funcional, com també l’impuls de l’educació en la igualtat i la diversitat des de tots els àmbits, ja siga l’educació formal com l’educació no formal. L’objectiu és aconseguir la inclusió social de totes les persones que es troben en aquesta situació i, en aquesta línia, volem posar en valor la defensa del principi de «diversitat»: física, psíquica i sensorial. Són distintes realitats amb reivindicacions i amb necessitats molt diverses que han de ser ateses en el marc de l’estat del benestar.

Sense cap dubte, una de les discriminacions més importants que estan patint les persones joves amb diversitat funcional està relacionada amb  la seua incorporació al mercat de treball. Si la joventut ja som el col·lectiu més afectat per la crisi, es fa encara més necessari millorar la capacitat d’inserció professional d’aquells col·lectius de joves més desfavorits o desfavorides social i econòmicament.

Per tant, des del CJCV exigim el compliment de la normativa vigent en matèria de persones treballadores amb diversitat funcional, és a dir, que en les empreses de més de 50 treballadors o treballadores un 2% de la seua plantilla pertanyen a aquest col·lectiu, així com impulsar la seua integració laboral a través d’una equiparació formativa, salarial i de condicions de treball, i no solament a través dels incentius fiscals i quotes de la Seguretat Social a les empreses per part de l’Administració. A més, és important que es prenguen mesures de discriminació positiva amb aquells col·lectius que tenen especials dificultats per a inserir-se en el mercat de treball, com és el cas de les persones amb diversitat funcional.