LA CLAU DEL VOT

El 9 d’abril de 2019, al hall de la Facultat de Dret de la UV, es va celebrar un Debat jove entre candidats i candidates joves, representants dels principals partits polítics valencians.

Aquest debat es va organitzar al voltat de 5 blocs temàtics: 1. Ocupació, 2. Educació, 3. Habitatge i mobilitat, 4. Igualtat d’oportunitats  (feminisme, LGTBIQ+, discapacitats, etc.), i, 5. Polítiques de joventut.

Totes les temàtiques es van tractar des d’un punt de vista jove i valencià, ja que les propostes plantejades i defensades per cada partit eren les prioritàries de cara a les eleccions autonòmiques del 28 d’abril.

A banda dels blocs temàtics, es va obrir un torn de paraula perquè el públic jove assistent puguera fer les seues interpel·lacions directament als polítics joves.

Les persones que participaren del debat foren les següents:

 • Juan Carlos Caballero: PP
 • Fran López: PSPV-PSOE
 • Ferran Barberà: Compromís
 • Jesús Salmerón: Ciudadanos
 • Anabel Mateu: Podem

 

CONTRACTE POLÍTIC PER

LA JOVENTUT VALENCIANA

D’una banda, el Consell Valencià de la Joventut, i com a Presidenta Pilar Mª Blasco Climent actuant en la seua representació.

Ens comprometen a treballar

 1. Per una joventut preparada: Garantir l’accés universal, gratuït i igualitari a una educació de qualitat: que atenga les necessitats de tots els xiquets i xiquetes; que garantisca el principi de no discriminació; amb un currículum que incorpore una educació activa i basada en el joc i altres metodologies d’innovació pedagògica; i que proporcione competències psicosocials i habilitats interpersonals, a més de competències acadèmiques.
 2. Per una joventut emancipada amb dignitat i autonomia: Promoure l’ocupació de qualitat de les persones joves garantint la seua qualificació, orientació per a l’accés al mercat de treball i afavorint la seua contractació, així com l’accés a l’habitatge perquè el lloguer o la hipoteca no siga més del 30% dels ingressos d’una persona jove.
 3. Per una joventut amb llibertat de moviment: Fer el transport públic més accessible per a les persones joves tot incentivant el seu ús, fent que el transport públic cobrisca les seues necessitats i hàbits de desplaçament, organitzant un transport d’una manera més eficient.
 4. Per una joventut en igualtat d’oportunitats: Eradicar les violències de gènere des de la formació i la prevenció, així com garantir la igualtat de les persones joves amb independència de la seua identitat o expressió gènere; la seua ètnia o cultura i de la seua diversitat funcional.
 5. Per una joventut saludable: Garantir l’accés a la cura i promoció de la salut de les persones joves en totes les seues esferes: sexual i reproductiva, mental i emocional així com el foment d’hàbits saludables entorn de l’alimentació i l’esport.
 6. Per una joventut que participa: Fomentar la cultura participativa i la predisposició de la joventut a adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu entorn, promovent les estructures de participació juvenil com el Consell Valencià de la Joventut, els Consells Locals i Territorials i les Entitats Juvenils dotant-les de recursos per a fer la seua activitat.
 7. Per una joventut amb accés a la cultura i a un oci alternatiu: Fomentar l’accés a la cultura i els hàbits culturals i artístics per part de la joventut, garantint un igual accés a les dones i homes joves des de la seua implicació en la programació de l’agenda cultural i promoure altres models de cultura més enllà dels consumistes.

 

40 MESURES JOVES

PER ALS PRÒXIMS QUATRE ANYS

Des del Consell Valencià de la Joventut es proposen les seuen mesures:

A) Desenvolupament del Sistema Públic de Polítiques Integrals de Joventut.

 1. Invertir, com a mínim, l’1% del Pressupost de la GV en polítiques de joventut, excloent les polítiques d’acompanyament a l’emancipació com són les d’ocupació, educació, etc.
 2. Mantenir el desenvolupament de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut de 2017, mitjançant els decrets específics de cada matèria.
 3. Desenvolupar l’EVJ dotant-la de pressupost, implementant l’oficina  tècnica per a fer el seguiment de la seua aplicació.
 4. Protegir la participació juvenil mitjançant la dotació de recursos a les entitats juvenils, promovent una nova ordre de subvencions que assegure el finançament necessari perquè puguen complir amb el seu objectiu de continuar transformant la societat, promovent l’Educació en Valors en el temps lleure.
 5. Fer complir la Llei 15/2017 de deu de novembre de Polítiques Integrals de Joventut per comptar amb el Consell Valencià de la Joventut en totes les matèries que afecten la joventut, així com Dotant-ho dels recursos necessaris per a desenvolupar les seues finalitats.

B) Desenvolupament de Polítiques d’acompanyament de les persones joves.

 1.- Per Una Joventut Preparada: 

 1. Garantir l’accés universal a l’educació llevant les barreres d’accés a l’educació, disminuint taxes i augmentant les beques i ajudes a l’estudi, especialment aquelles que tenen un impacte directe com la compra de llibres o el transport. Mantenir la Xarxa Llibres i estendre la beca salari perquè arribe a més persones.
 2. Baixar la taxa d’abandonament escolar fins al 10% seguint les obligacions de l’Estratègia Europa 2020, promovent programes de segona oportunitat i millorant la qualitat de l’educació mitjançant l’impuls de programes d’innovació pedagògica que promoguen l’èxit i la introducció de noves metodologies a l’aula.
 3. Impulsar la LIVE per blindar el Sistema Educatiu, aprofitant per a introduir la Competència Emocional com la novena competència bàsica en el Sistema Educatiu Valencià.
 4. Donar suport i reconeixement a l’associacionisme educatiu com a agent estratègic en la formació integral de les persones joves i generador d’espais i relacions inclusives. Així com obrir els centres educatius per a la realització d’activitats juvenils impulsades per la societat civil.
 5. Establir juntament amb l’IVAJ els sistemes d’acreditació de les competències adquirides mitjançant el personal voluntariat i l’educació no forma, així com l’acreditació de les titulacions obtingues en el temps lleure educatiu per part d’educació i  treball.

2.- Per Una Joventut Emancipada amb Dignitat i Autonomia.

2.1.- Ocupació:

 1. Baixar la taxa d’atur juvenil en 20 punts des de les polítiques de foment de la contractació, la requalificació de les persones joves i promoció d’un nou model productiu. Millorar i mantenir el Pla de garantia juvenil Avalem Joves.
 2. Combatre la precarietat juvenil de les persones joves des de la formació en els seus drets, la capacitació i la sensibilització del mercat de treball. Al mateix temps que incrementar la inspecció de treball per a la denúncia de situacions d’explotació.
 3. Impulsar l’atenció primerenca des de l’orientació i el suport a l’elaboració d’itineraris individuals d’inserció de les persones joves, generant un sistema d’orientació integrat entre educació, treball i joventut.
 4. Impulsar “l’ocupació verda” entre la joventut, especialment en sectors estratègics com l’energia, turisme i transformació de matèries primeres, així com el foment d’altres formes d’economia com la blava (relativa a la mar) i la circular.

2.2.- Habitatge:

 1. Impulsar una renda bàsica d’emancipació per a afavorir l’emancipació residencial de les persones joves.
 2. Facilitar l’accés a l’habitatge de la població juvenil mitjançant la intermediació de les administracions públiques per a donar habitatges accessibles, desenvolupar iniciatives per a  limitar el preu, així com donant la informació i l’assessorament en el procés d’emancipació domiciliària des d’una xarxa d’emancipació jove.
 3. Incorporar i fomentar formes innovadores d’accés i tinença de l’habitatge que garantisquen un ús no especulatiu com les cooperatives d’habitatge, la promoció de la rehabilitació d’habitatge especialment en les zones rurals.
 4. Deixar una reserva d’habitatge jove en totes les promocions de habitatge protegit que es realitzen a la Comunitat Valenciana

3.- Per una Joventut amb Llibertat de Moviment: Mobilitat:

 1. Impulsar un abonament jove assequible similar al que tenen altres ciutats de l’Estat per tal d’afavorir el desplaçament de les persones joves al transport públic.
 2. Realitzar programes de mobilitat nocturna perquè les persones joves puguen desplaçar-se de manera segura.
 3. Introduir altres formes de mobilitat dins del Mapa de concessions de la Comunitat Valenciana per a connectar a les poblacions més escoles com taxi o microbusos sota demanda. Així com impulsar una mobilitat sostenible.

4.-  Per una joventut en igualtat d’oportunitats:

 1. Garantir el finançament, execució i seguiment del Pacte Contra la Violència Masclista, amb participació de les organitzacions de dones i implicant la resta de la societat.
 2. Formar i sensibilitzar a les persones joves contra la violència de gènere per a la promoció de relacions sanes i la promoció dels bons tractes trencant amb els estereotips.
 3. Implementar projectes educatius integrals i transversals per a la prevenció de la violència de l’homofòbia i la transfòbia que siguen desenvolupats tant a l’Educació Formal com a la No Formal. Impulsant també referents positius a la televisió pública per a aquestes temàtiques.
 4. Prevenir conductes discriminatòries per raons de discapacitat en tots els àmbits socials, donant visibilitat a les persones discapacitades, realitzant campanyes específiques per a trencar els estereotips i generant espais d’intercanvi.

5.- Per una Joventut Saludable:

 1. Impulsar una Aliança per la Salut Jove entre els diferents actors que treballen en la promoció de la salut pública i la promoció de la salut entre les persones joves. Realitzant des d’aquesta aliança un seguiment dels hàbits i l’estil de vida de les persones joves.
 2. Promoure mesures facilitadores d’un estil de vida actiu, l’ús de mitjans de transport actius i la pràctica de l’exercici i l’esport entre les persones joves, fomentant els hàbits saludables d’alimentació.
 3. Prevenir el consum de tòxics i l’abús de les noves tecnologies, realitzant programes d’informació, sensibilització i formació tant des de l’escola com des dels àmbits no formal.
 4. Promoure la salut emocional en l’adolescència i la joventut així com mantenir i executar l’estratègia de Salut Mental visibilitzant a les persones joves com a beneficiàries d’ella.
 5. Estratègia de prevenció de la ludopatia amb mesures enfocades a l’àmbit de la joventut.

 6.- Per una joventut que participa:

 1. Incorporar la perspectiva de la joventut en l’elaboració de les polítiques i a la presa de decisions en tots els àmbits.
 2. Executar el Pla d’Associacionisme de l’IVAJ per donar suport a les formes de participació juvenil com són els Consells Locals i Territorials de Joventut fomentant la seua creació, així com el suport de les associacions juvenils.
 3. Impulsar polítiques per la gestió o cogestió dels espais i equipaments juvenils que permeten l’apoderament i coresponsabilitat de les persones joves en la gestió pública.
 4. Continuar amb el suport del programa Reconeix per a impulsar el reconeixement i la valoració social de l’associacionisme així com de les competències adquirides al voluntariat, especialment al mercat de treball.
 5. Fomentar el voluntariat entre les persones joves així com dels diferents programes i opcions al seu abast.

7.- Per una joventut amb accés a la cultura i oci educatiu:

 1. Fer partícips a les persones joves de l’elaboració de les polítiques i les agendes culturals, així com establir línies de suport a la creació juvenil des de la promoció d’espais o subvencions.
 2. Desenvolupar una guia en línia o una App on s’arreplegue tota l’oferta cultural valenciana així com impulsar programes itinerants de cultura.
 3. Establir un abonament cultural per a les persones joves perquè puguen fer ús de l’oferta cultural així com programes de descompte vinculats al carnet jove.
 4. Impulsar programes d’oci alternatiu que promoguen un model cultural que no estiga basat en el consum i l’abús, fomentant iniciatives d’apoderament de les mateixes persones joves per a dur-los a terme.
 5. Promoció del Valencià.

RESULTAT DE L’ANÀLISI

DELS PROGRAMES ELECTORALS

Hem avaluat, de cada candidatura, els següents programes electorals autonòmics. Punxa en cada partit i podràs descarregar-te el programa sobre el qual hem fet l’anàlisi:

Tenim constància de l’elaboració, per part de les seccions juvenils d’alguns dels partits que es presenten a les eleccions, de programes joves. Valorem molt positivament aquest fet, però a l’hora de valorar les mesures, hem tingut en compte els programes generals disponibles als espais web de cada candidatura, entenen que són eixos els documents vinculants que cada partit presenta a la ciutadania i es compromet a desenvolupar.

A més, volem fer una reivindicació perquè els partits polítics defensaren com a propis els programes elaborats per les seues seccions juvenils. Així doncs, només Partido Popular i Compromís han generat un document específic sobre joventut dins dels seus programes electorals.

Per valorar la importància de les polítiques de joventut que cada candidatura dedica en els seus programes, hem decidit fer una anàlisi objectiva. Aquesta anàlisi es basa en els objectius que el Consell de la Joventut establí al seu contracte polític i que es va signar per cadascun dels principals partits polítics que participen de les eleccions a les Corts.

Pots trobar tota la informació de com hem fet aquesta avaluació al següent document.