Per una Llei de Joventut basada en els Drets

3 b

15 esmenes El CJCV continuem treballant la Llei de Joventut!
L’Administració ha inclòs en l’avantprojecte de Llei moltes de les nostres propostes i feina feta. No obstant això, hi ha d’altres que no s’han considerat en el document. Per això, hem elaborat aquest document de 15 esmenes, les quals seguirem defensant i que posem al teu abast per tal que pugues llegir cada una d’elles i la seua justificació.

RESUM DEL PROCÉS PARTICIPATIU DEL CJCV PER AL PROJECTE DE LLEI

El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV) hem treballat junt amb l’Institut Valencià de la Joventut i l’Associació de Professionals de Joventut de la Comunitat Valenciana (APJCV) i altres entitats polítiques i socials, per tal d’elaborar una nova Llei de Joventut que fóra el resultat de la reflexió i el debat dels diferents agents. Per això, durant tot el temps que hem pogut treballar la Llei, la nostra entitat hem desenvolupat un procés participatiu propi amb l’objectiu de desenvolupar el nostre posicionament i elaborar les nostres propostes per a la Llei de Joventut.

A continuació els presentem, a manera de resum, les 4 fases que hem realitzat al llarg d’aquest temps:

1

El primer que vam realitzar fou una Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV al febrer del 2016 on es va establir la creació d’un grup de treball específic per a treballar la Llei, el qual marcaria el full de ruta. Es va acordar:

• Establir una part formativa interna per tal de tractar els diferents punts que sorgiren per a la Llei, així com les assemblees pertinents per prendre posicionaments.

• Recopilar els posicionaments històrics del CJV davant la legislació en matèria de joventut.

• Analitzar les propostes de l’IVAJ per a la LLei i elaborar les nostres pròpies.

• Defensar davant l’Administració els interessos de la joventut en cada una de les propostes que s’acorden com a CJCV.

PLENÀRIA CJCV: 13 de febrer

A la Reunió Plenària d’Entitats Membre del CJCV realitzada a Alzira el dissabte 13 de febrer es va informar sobre el calendari i accions del procés participatiu per a elaborar una nova Llei de Joventut.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 1 de març

El passat 1 de març va tindre lloc la primera reunió del grup de treball. En aquesta reunió es va fer una presa de contacte entre les persones assistents.

  • Es va fer una presentació de cada persona, i motivacions per a participar.
  • Es va establir la mecànica de funcionament del grup de treball, eines de comunicació i coordinació, i futures dates de reunions.

Elaborat el full de ruta, vam rebre les línies bàsiques per a una nova Llei de Joventut per part de l’IVAJ i el grup de treball encarregat de coordinar i dinamitzar el procés participatiu del CJCV, va començar a la feina. En aquest punt:

• Analitzàrem el document de l’IVAJ.

• Revisàrem i recollírem els nostres posicionaments respecte a l’actual Llei 18/2010.

• Organitzàrem els temes i debats a plantejar amb les entitats juvenils per a desenvolupar una Llei que tinguera al centre a les persones joves. Es van establir diferents punts per a ana- litzar i debatre, entre altres:

• Com articular la participació i associacionisme juvenil.
• Com regular els Consells de Joventut com a agents clau de representació.
• Quins han de ser els drets de la joventut.
• Qui ha de tindre les competències de joventut.
• Com garantir els plans de joventut.

2

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 9 de març

El dia 9 de març va tindre lloc la segona reunió del grup de treball que s’encarrega de coordinar i dinamitzar el procés participatiu del CJCV.

En aquesta reunió el grup va:

  • Analitzar el document de l’IVAJ amb les línies bàsiques per a una nova Llei de Joventut
  • Recopilar els posicionaments del CJCV respecte a l’actual llei 18/2010, així com el treball realitzat pels grups de treball a la Plenària del passat 13 de febrer.

.

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: 29 de març

El 29 de març va tindre lloc la tercera reunió del grup de treball, on es va parlar amb més detall dels aspectes de la Llei relatius a la participació i associacionisme juvenil, formes organitzades de participació juvenil i Consells de Joventut.

3

Vam establir dos moments de formació i decisió del CJCV, preparant un esborrany de propostes a tractar:

Abri 2016: Treball sobre temes de participació, associacionisme i Consells de la Joventut, mitjançant una formació interna i aprovació d’un document de propostes en Assemblea General Ordinària del CJCV.

DOCUMENT 1: Participació juvenil, associacionisme, Consells de la Joventut

Juliol 2016: Treball en formació interna sobre principis rectors, drets de la joventut i corresponsabilitat de l’administració pública, i aprovació d’un document de propostes a afegir a la resta de plantejaments del CJCV, ja aprovats, en Reunió Plenària d’Entitats Membre.
Amb tots els acords presos pels nostres òrgans de participació, vam construir un únic document de propostes sobre l’esborrany de Llei de Joventut que vam fer arribar a l’IVAJ, així com difondre’l a través de les nostres xarxes socials i el nostre web, tot amb l’objectiu que es visibilitzara la nostra situació i necessitats com a col•lectiu jove.

DOCUMENT 2: Principis rectors, drets de la joventut i corresponsabilitat de l’administració pública.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CJCV: 16 i 17 d'abril

FÒRUM DE TREBALL AGO

Al cap de setmana de l’AGO del CJCV les entitats membre es van treballar aspectes de la llei de joventut relatius a participació i associacionisme juvenil, regulació dels Consells de la Joventut i del propi CJCV, aprovant en la pròpia assemblea un document de propostes sobre aquests temes.

DOCUMENT APROVAT A LA XLII AGO DEL CJCV:

PROPOSTES PER A LA LLEI DE JOVENTUT: participació juvenil, associacionisme, Consells de Joventut

REUNIÓ GRUP DE TREBALL: maig

El grup de treball es torna a reunir a començament de maig per a arreplegar les propostes aprovades a l’AGO i incorporar-les al document de propostes per a la Llei. A més, es va preparar la dinamització del FORMACCIÓ de juliol així com els temes al voltant dels quals treballar les propostes.

FORMACCIÓ i PLENÀRIA: 2 i 3 de juliol

El cap de setmana del 2 i 3 de juliol va tindre lloc el FORMACCIÓ sobre la llei de joventut, i la Plenària d’entitats membre on es va aprovar el segon document de propostes per a la llei.

DOCUMENT APROVAT A LA PLENÀRIA D’ENTITATS MEMBRE

PROPOSTES PER A LA LLEI DE JOVENTUT: Principis rectors, drets de la joventut i corresponsabilitat de l’administració, instruments de les polítiques de joventut.

 

Així mateix es va decidir proposar a l’administració canviar la denominació del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana per la de ‘Consell de la Joventut del País Valencià‘.

Amb tot el recopilat, vam encetar una campanya de visibilització de les 25 propostes per a la Llei de Joventut també en juliol 2016, les quals tenen adjuntades en aquest document, per tal que puguen consultar-les.

El Consell Rector de l’IVAJ ha inclòs molta part de les nostres propostes. No obstant això, no totes ho estan. D’ací que el CJCV hem plantejat, entre març-abril 2017, un document d’esmenes que hem presentat a l’administració perquè reconsideren la seua inclusió en la Llei Integral de Joventut i que a hores de hui, continuem defensant.

Una vegada s’inicie el tràmit a les Corts Valencianes de la Llei de Joventut, demanarem compareixença per a traslladar totes les propostes realitzades pel jovent organitzat en la Comissió Legislativa i on es podran trobar les esmenes que presentem als Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes per assegurar que les 25 propostes del CJCV per a la Llei de Joventut s’integren finalment.

8

Notícies relacionades