Normativa i Legislació

La Legislació i normativa que regula la figura i l’activitat del Consell Valencià de la Joventut es la següent:

Legislació

  • El seu funcionament es desenvolupa a partir de la Llei 8/1989, reconeixent al Consell Valencià de la Joventut com a “Màxim Òrgan Nacional de representació de les organitzacions juvenils valencianes i constituint-se com a Entitat de Dret Públic”: Llei 18-1989, de 26 de desembre, de participació juvenil
  • Actualment es regula per la Llei 15/2017, de Polítiques Integrals de Joventut, la qual modifica la naturalesa jurídica del Consell Valencià de la Joventut, i dels Consells Locals i Territorials de Joventut, considerant-los com a corporacions públiques sectorials de base privada amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats: Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut

Normativa Consell Valencià de la Joventut

  • El Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut és el document que defineix l’organització interna i funcionament.
  • En la XLIV AGO del Consell Valencià de la Joventut, celebrada a Benicàssim els dies 3 i 4 de març de 2018, es va aprovar un nou Reglament de Règim Intern, que va entrar en vigor el dia 20 d’agost de 2018 amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Reglament de Règim Intern del Consell Valencià de la Joventut