Què és el Consell Valencià de la Joventut?

El Consell Valencià de la Joventut és l’entitat que aglutina i representa a l’associacionisme juvenil valencià. Una plataforma democràtica de representació i participació juvenil independent de l’administració. És l’espai on pots denunciar, sensibilitzar, reivindicar, avaluar el compliment dels compromisos i responsabilitats de l’administració publica amb la joventut… És el teu espai de participació, és la clau per a cercar una eixida als reptes que ens planteja el món de hui. 

Es va crear a través del Decret 14/1983, de 31 de gener, i el seu funcionament es  desenvolupa per la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de Polítiques Integrals de Joventut.  Aquesta Llei ens reconeix com al “màxim òrgan de representació de les organitzacions de la joventut valenciana i l’interlocutor amb el Consell i les institucions públiques i privades en matèria de joventut”.

El Consell Valencià de la Joventut està format per Entitats Juvenils sense ànim de lucre, així com per Consells Locals i Territorials de Joventut, on estan representades les entitats juvenils d’àmbit local.

A més, el Consell Valencià de la Joventut és entitat membre del Consell de la Joventut d’Espanya i forma part del Triangle Jove, espai de col·laboració constituït amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i Consell de la Joventut de les Illes Balears. També estem presents en diferent fòrums europeus internacionals de joventut.


FINS

 1. Defensar els interessos i els drets de la joventut, i col·laborar en la promoció d’una efectiva igualtat d’oportunitats de les persones joves en el seu desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
 2. Fomentar en les persones joves l’associacionisme juvenil, a fi que emprenguen en grup la solució de les qüestions que les afecten.
 3. Representar el moviment associatiu juvenil valencià en les institucions de joventut.
 4. Col·laborar amb la Generalitat en l’elaboració de la política juvenil.

FUNCIONS

 • Promoure activitats adreçades a assegurar la participació de les persones joves en les decisions i en les mesures que les afecten.
 • Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d’’altres, informes o estudis sobre matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes.
 • Promoure la creació de consells de joventut d’’àmbit local i territorial.
 • Prestar serveis a les associacions i els consells locals de la joventut que el formen, i facilitar la cooperació i la coordinació entre les diferents associacions i consells locals i territorials de joventut.
 • Fer d’’interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions juvenils en tot allò que afecta el col·lectiu.
 • Participar en els òrgans consultius de l’’administració quan se li requerisca.
 • Emetre, si escau, els informes que se li demanen.
 • Elaborar, anualment, un informe sobre les actuacions que realitza i proposar, si escau, les mesures que es consideren oportunes per a la millora de la qualitat de la vida dels i les joves.
 • Ser consultat quan es duguen a terme actuacions, programes, campanyes, destinació de recursos, ajudes o subvencions a entitats juvenils, a consells de joventut o a la joventut en general.
 • Promoure la cultura, i especialment el valencià i la cultura valenciana, com a expressió de les nostres senyes d’’identitat pròpies.
 • Fomentar la vertebració de les relacions de participació, amb qualsevol organisme, plataforma, entitat i estructura de participació dels joves en l’àmbit de la Unió Europea, en col·laboració amb el Consell de la Joventut d’Espanya.


QUÈ FEM?

 • Impulsem la participació de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de la societat.
 • Fomentem l’associacionisme jove, estimulant la creació i foment d’associacions i Consells de Joventut al llarg del territori valencià.
 • Participem en els organismes i espais consultius de caràcter públic de la Generalitat que estudien diferents aspectes de la situació de la joventut i de l’associacionisme juvenil.


COM ENS ORGANITZEM?

 • Assemblea General: És el màxim òrgan de decisió i participació del Consell de la Joventut. Està formada per dues persones delegades de cadascuna de les entitats membre i s’encarrega d’acordar les línies d’actuació del Consell Valencià de la Joventut i de valorar la seua gestió.
 • Plenària d’Entitats Membre: Es celebra en l’espai comprès entre la celebració de les reunions de l’Assemblea General amb la finalitat de coordinar, desenvolupar i prendre els acords necessaris per a garantir el bon funcionament del Consell Valencià de la Joventut
 • Comissió Permanent: És l’òrgan de gestió del Consell Valencià de la Joventut. Es triada per l’Assemblea General per un mandat de dos anys i està composta per entre set i nou joves de les diferents entitats membre. És la responsable de dur a terme les línies d’actuació que l’Assemblea li confia i ha de retre comptes davant de la gestió que fa del Consell Valencià de la Joventut.
 • Àrees de treball i comissions especialitzades: Reflexionen, analitzen i fan propostes sobre les situacions que afecten al moviment associatiu juvenil i a la joventut en general.

 


PER QUÈ PARTICIPAR?

Al participar construïm ciutadania. El moviment associatiu és la voluntat de canvi, de transformació social i la joventut tenim molt a dir sobre tot allò que ens afecta. Estem motivades, estem formades i estem organitzades.

Al Consell Valencià de la Joventut podràs….

 • Aprendre de les experiències dels altres…
 • Treballar conjuntament…
 • Tindre més força i més reconeixement…