Territorial

Els consells locals de joventut són els organismes que dinamitzen i coordinen l’associacionisme juvenil a les diferents localitats valencianes. La seua naturalesa jurídica i regulació es deu a la Llei de Polítiques de Joventut. Es tracta d’entitats de gran importància, formades i gestionades per persones voluntàries i les seues accions estan dirigides a enfortir i millorar l’associacionisme juvenil. Els consells locals són una part essencial del Consell Valencià de la Joventut i el nostre objectiu principal és aconseguir la seua dinamització, ja que uns consells locals actius són fonamentals per a la implicació de les persones joves en el teixit associatiu i en la presa de decisions que els afecten, contribuint a un associacionisme juvenil sòlid.

L’elaboració d’un pla d’acció territorial és necessari per a realitzar una correcta anàlisi de les debilitats i fortaleses en cada localitat i per a triar les actuacions adequades per a prestar suport, formació i ferramentes per a la gestió i creixement dels consells locals, posar en marxa ferramentes per a la creació d’una xarxa estable de comunicació i informació entre ells i donar a conèixer el seu paper entre la joventut. Tot això amb una finalitat clara: enfortir la seua tasca com a dinamitzadors i coordinadors de l’associacionisme juvenil.

PROPOSTES

Des del Consell Valencià de la Joventut s’aposta per l’articulació del moviment associatiu juvenil valencià i, per tant, també de cadascun dels seus pobles. És per aquest motiu que defensem el model dels consells locals de joventut arreu del territori i les nostres propostes sempre han anat focalitzades a la defensa d’aquest model que es caracteritza per ser una estructura democràtica, representativa, associativa i jove.

Objectius de l’àrea

Objectiu 1: Dinamitzar el consells locals de joventut

Objectiu 2: Dotar als CLJ d’eines que permeten la seua autonomia

Objectiu 3: Establir un sistema solidari entre consells locals

Objectiu 4: Fer més fluïda la comunicació entre tots els ens

Objectiu 5: Fomentar i acompanyar la creació de nous CLJ

Objectiu 6: Fomentar la participació i vinculació de la joventut no associada als consells

RESPONSABLES

Natxo Mollà

Paula Pallarés

territorial@conselljoventut.org

COMUNICATS

En construcció

ACCIONS

La creació de consells locals de joventut no és una fi en si mateix, sinó un magnífic mitjà per a arribar al veritable objectiu: el foment de la participació i de l’associacionisme juvenils. Sense participació no hi ha associacions, sense associacions no hi ha treball interassociatiu i sense aquest no hi vertebració territorial. Des del Consell Valencià de la Joventut treballem per l’impuls i consolidació de xarxes associatives locals.

El consell local de joventut (CLJ) és una plataforma formada per associacions juvenils d’un municipi o comarca que pretén ser:

– Un punt de trobada, de coordinació, de cooperació i d’intercanvi entre les associacions juvenils, que permet la creació de projectes conjunts

– Una estructura democràtica de representació i participació juvenils que incorpora diferents models associatius juvenils (associacions, entitats, grups de joves, etc.) i les inquietuds de la gent jove

– Un òrgan independent de l’administració, que compta o pretén comptar amb el seu reconeixement i suport (polític, econòmic…)

– Un representant vàlid per dialogar amb l’administració en tots aquells temes que afecten la joventut que permet fer arribar a l’administració i a la societat les demandes i opinions de les associacions juvenils i de la gent jove

RECURSOS SOBRE CONSELLS LOCALS DE JOVENTUT

El Consell Valencià de la Joventut treballa constantment per millorar i actualitzar els recursos que poden servir per la creació i consolidació de consells i plataformes de joventut a nivell local. A continuació trobareu alguns d’aquests recursos, entre els quals hi ha el Manual de Suport als consells locals de joventut:

Manual de suport als Consells Locals de Joventut

Guies de la Fundació Triangle Jove: Què és i com es crea un Consell Local de Joventut

Guies de la Fundació Triangle Jove: Dinamització de consells locals i associacions juvenils

Guia d’elaboració de Plans Locals de Joventut