Com Fer-se Membre

El Consell Valencià de la Joventut està compost per entitats membres de ple dret i entitats membres adherides.

Podran ser entitats membres de ple dret del Consell Valencià de la Joventut les següents entitats:

1) Els Consells Locals de Joventut.

2) Els Consells Territorials de Joventut.

3) Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.

4) Les associacions d’alumnat universitari i les seues federacions, confederacions i unions.

5) Les associacions d’alumnat no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions.

6) Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats socials, tals com associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, etc.

7) Les entitats prestadores de serveis a la joventut.

Per altra banda, segon l’article 8. Membres adherits del Consell Valencià de la Joventut, del RRI:

“Podran ser membres adherits totes aquelles entitats descrites anteriorment, que no reunisquen els requisits per a ser membres de ple dret o que, reunint els requisits, decidisquen optar per aquesta via.

En tot cas, serà necessari que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap membre del Consell Valencià de la Joventut. Així mateix, estaran excloses les organitzacions i associacions que pertanyen a moviments, federacions, confederacions, coordinadores o estructures similars que ja en siguen membres”.

1) Els consells locals de joventut.

REQUISITS

Tots els consells locals de joventut que sol·liciten formar part del Consell Valencià de la Joventut seran membres de ple dret.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si vol ser membre de ple dret o adherit, signada per qui tinga la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat que figura inscrita en el Cens de Consells de Joventut de la Generalitat Valenciana.

e) Relació nominal de les persones que n’integren l’òrgan directiu.

f) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

g) Certificat amb la relació d’entitats membres del consell local de joventut, expedit per qui n’exercisca la secretaria.

h) Certificat, expedit per l’Ajuntament, amb el número d’habitants del municipi.

2) Els consells territorials de joventut.

REQUISITS

Tots els consells territorials de joventut que sol·liciten formar part del Consell Valencià de la Joventut seran membres de ple dret.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si es vol ser membre de ple dret o adherit, signada per qui tinga la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat que figura inscrita en el Cens de Consells de Joventut de la Generalitat Valenciana.

e) Relació nominal de les persones que n’integren l’òrgan directiu.

f) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

g) Certificat amb la relació d’entitats membres del consell territorial de joventut, expedit per qui n’exercisca la secretaria.

h) Certificats, expedits pels ajuntaments, amb el nombre d’habitants dels municipis en els quals té implantació.

3) Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.

REQUISITS

a) Figurar inscrites en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.

b) Pertànyer, almenys, a 3 consells locals i/o territorials de la joventut.

c) Tindre implantació en, almenys, 3 comarques diferents.

d) Que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap altra entitat membre del Consell Valencià de la Joventut.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si es vol ser membre de ple dret o adherida, signada per qui tinga la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit per la secretaria de l’entitat.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat d’inscripció en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut.

e) Certificats d’implantació en municipis, expedits per l’Ajuntament corresponent.

f) Relació nominal de les persones que n’integren l’òrgan directiu.

g) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

h) Certificat de pertinença a consells locals i/o territorials de la joventut, expedits per qui exercisca la secretaria d’aquests consells.

i) Certificat, expedit per la secretaria de l’entitat, amb el nombre de persones afiliades. En el cas de les federacions, confederacions i unions, certificat amb el nombre de persones afiliades a cadascuna de les associacions membres.

4) Les associacions d’alumnat universitari i les seues federacions, confederacions i unions.

REQUISITS

a) Figurar inscrites en el cens corresponent amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.

b) Pertànyer, almenys, a 1 consell local i/o territorial de la joventut.

c) Tindre presència en, almenys, 3 facultats d’una universitat pública de la Comunitat Valenciana.

d) Que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap
altre membre del Consell Valencià de la Joventut.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si es vol ser membre de ple dret o adherida, signada per qui tinga la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit per la secretaria de l’entitat.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat d’inscripció en cens corresponent.

e) Certificats d’implantació en les facultats en les quals tinga presència, expedit per l’autoritat acadèmica corresponent.

f) Relació nominal de les persones que integren l’òrgan directiu.

g) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

h) Certificat de pertinença a consells locals i/o territorials de la joventut, expedits per qui exercisca la secretaria d’aquests consells.

i) Certificat expedit per la secretaria de l’entitat, amb el nombre de persones afiliades. En el cas de les federacions, confederacions i unions, certificat amb el nombre de persones afiliades a cadascuna de les associacions membre.

5) Les associacions d’alumnat no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions.

REQUISITS

a) Figurar inscrites en el cens corresponent, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.

b) Pertànyer, almenys, a 3 consells locals i/o territorials de la Joventut.

c) Tindre implantació en, almenys, 3 comarques diferents.

d) Que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap
altre membre del Consell Valencià de la Joventut.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si es vol ser membre de ple dret o adherida, signada per qui ostente la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit per qui exercisca la secretaria de l’entitat.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat d’inscripció en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut.

e) Certificats d’implantació en municipis, expedits per l’ajuntament corresponent.

f) Relació nominal de les persones que integren l’òrgan directiu.

g) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

h) Certificat de pertinença a consells locals i/o territorials de la
joventut, expedits per qui exercisca la secretaria d’aquests consells.

i) Certificat expedit per la secretaria de l’entitat, amb el nombre de persones afiliades. En el cas de les federacions, confederacions i unions, certificat amb el nombre de persones afiliades a cadascuna de les associacions membre.

6) Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats socials, tals com associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats, etc.

REQUISITS

a) Que tinguen una especificitat i mandat de treball juvenil reconeguts pels òrgans de l’entitat general.

b) Que Les persones afiliades a l’entitat general computables tinguen fins a 30 anys, inclusivament.

c) Figurar inscrites en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.

d) Pertànyer, almenys, a 3 consells locals i/o territorials de la Joventut.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si es vol ser membre de ple dret o adherida, signada per qui tinga la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat que l’entitat delega expressament la representació en matèria juvenil en l’àrea, departament, secretaria o equivalent que corresponga.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat d’inscripció en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut.

e) Certificats d’implantació en municipis, expedits per l’ajuntament corresponent.

f) Relació nominal de les persones que integren l’òrgan directiu.

g) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

h) Certificat de pertinença a consells locals i/o territorials de la joventut, expedits per la secretaria d’aquests consells.

i) Certificat expedit per la secretaria, amb el nombre de persones afiliades de la secció, àrea, departament o organització.

7) Les entitats prestadores de serveis a la joventut.

REQUISITS

a) Figurar inscrites en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.

b) Pertànyer, almenys, a 3 consells locals i/o territorials de la Joventut.

c) Tindre implantació en, almenys, 3 comarques diferents.

d) Que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap altre membre del Consell Valencià de la Joventut.

La documentació a entregar per a sol·licitar l’ingrés serà la següent:

a) Sol·licitud d’ingrés com a entitat membre, tot especificant si es vol ser membre de ple dret o adherida, signada per qui ostente la representació de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.

b) Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.

c) Còpia compulsada dels estatuts.

d) Certificat d’inscripció en cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut.

e) Certificats d’implantació en municipis, expedits per l’Ajuntament corresponent.

f) Relació nominal de les persones que integren l’òrgan directiu.

g) Fotocòpia del NIF de l’entitat.

h) Certificat de pertinença a consells locals i/o territorials de la joventut, expedits per les secretaries d’aquests consells.

i) Certificat expedit per la secretaria amb el nombre de persones afiliades. En el cas de les federacions, confederacions i unions, certificat amb el nombre de persones afiliades a cadascuna de les associacions membre.

Fer-se Membre