Com fer-se membre

Podran ser membres del Consell Valencià de la Joventut les agrupacions juvenils que es detallen a continuació, sempre que complisquen els requisits establits per a ser membres de ple dret o membres observadors, segons corresponga:

 1. Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions.
 2. Les associacions d’alumnes universitaris i no universitari, i les seues federacions, confederacions i unions, els associats de les quals siguen joves.
 3. Els consells locals de joventut.
 4. Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats socials, tals com a associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats i associacions de joves empresaris i de confessions religioses, i les seues federacions, confederacions i unions.
 5. Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre.

Els requisits i la documentació per a poder sol·licitar formar part del Consell Valencià de la Joventut detallen a continuació i en nostre RRI.

Article 7: Requisits per a ser membre de ple dret del Consell Valencià de la Joventut i els documents a presentar:

7.1. Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions hauran de presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret, signada per la persona representant de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.
 2. Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.
 3. Còpia compulsada dels estatuts.
 4. Certificat que figura inscrita en el Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Generalitat Valenciana amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.
 5. Relació nominal dels i les membres de l’òrgan directiu.
 6. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 7. Certificat de les seus socials de l’entitat, havent de tindre implantació en un mínim d’11 municipis de la Comunitat Valenciana que pertanguen a almenys a cinc comarques diferents. Actualitzats cada cinc anys.
 8. Certificat del nombre d’afiliats i afiliades, expedit pel secretari o secretària de l’entitat i que haurà de ser d’un mínim de 500.
 9. Certificat de pertinença a cinc consells territorials de la joventut, expedits pels secretaris o secretàries d’aquests consells.
 10. Que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap altra entitat membre del Consell Valencià de la Joventut.

7.2. Les associacions d’alumnes universitaris i les seues federacions, confederacions i unions deuran presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret, signada per la persona representant de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.
 2. Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.
 3. Còpia compulsada dels estatuts.
 4. Certificat que figura inscrita en el registre corresponent amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.
 5. Relació nominal dels i les membres de l’òrgan directiu.
 6. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 7. Certificat d’inscripció en el centre o facultat, emès pel degà/ana, director/a de l’Escola o, si escau, els rectors/es de les respectives universitats, havent d’estar inscrits en, almenys, dues universitats de la Comunitat Valenciana i en dues facultats de cadascuna d’elles. Renovat cada cinc anys.
 8. Certificat de pertinença a, almenys, tres consells territorials de la joventut, expedit pel secretari o secretària d’aquest consell i un mínim de dues províncies.
 9. Certificat expedit pel secretari o secretària de cadascuna de les entitats membre on s’arreplegue l’acord de l’òrgan de govern que va aprovar la seua inclusió en la federació o confederació, així com el nombre d’afiliats i afiliades de cada entitat membre.

7.3. Associacions d’alumnes no universitaris i les seus federacions, confederacions i unions deuran presentar la següent documentació:

 1. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret, signada per la persona representant de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.
 2. Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut, expedit pel secretari o secretària de l’entitat.
 3. Còpia compulsada dels estatuts.
 4. Certificat que figuren inscrits en el cens corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.
 5. Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu.
 6. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 7. Certificat de les seus socials de l’entitat, havent de tenir implantació en un mínim d’11 municipis de la Comunitat Valenciana que pertanguen la menys, a 5 comarques diferents. Renovats cada 5 anys.
 8. Certificat expedit pel secretari o secretària de cadascuna de les entitats membre on s’arreplegue l’acord de l’òrgan de govern que va aprovar la seua inclusió en la federació o confederació, així com el nombre d’afiliats i afiliades de cada entitat membre. Aquests certificats hauran de ser ,d’almenys, 15 associacions d’alumnes/as que siguen de, com a mínim, cinc comarques diferents i amb implantació en dues províncies diferents.
 9. Certificat de pertinença a cinc consells territorials de la joventut, expedits pels secretaris o secretàries d’aquests Consells.
 10. Certificat del nombre d’afiliats i afiliades, expedit pel secretari o secretària de l’entitat i que haurà de ser d’un mínim de 500.
 11. Que la seua personalitat jurídica no coincidisca amb la de cap altre membre del Consell Valencià de la Joventut.

7.4. Els consells locals de joventut:

 1. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret, signada per la persona representant de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut
 2. Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.
 3. Còpia compulsada dels estatuts.
 4. Certificat que figura inscrita en el cens de consells de la joventut de la Generalitat Valenciana.
 5. Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu.
 6. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 7. Certificat expedit per l’ajuntament de la localitat, de que el municipi compta amb, almenys, 20.000 habitants.

Els consells de joventut d’àmbit territorial superior al municipi que complisquen els requisit establits en aquest reglament per als consells locals de joventut, sempre que la suma d’habitants dels municipis que ho integren siga almenys de 20.000.

La incorporació al Consell Valencià de la Joventut d’un consell territorial d’àmbit superior al municipi suposa l’exclusió automàtica dels consells locals que decidisquen incorporar-se al consell territorial.

7.5. Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d’altres entitats socials, com associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits polítics, sindicats:

 1. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret, signada per la persona representant de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut
 2. Que els socis i les sòcies de l’entitat general computables no tinguen més de 30 anys.
 3. Certificat que l’entitat delega expressament la representació en matèria juvenil en l’àrea, departament, secretaria o equivalent que corresponga.
 4. Còpia compulsada dels estatuts.
 5. Certificat que figura inscrita al Cens d’Associacions Juvenils i Entitats Prestadores de Serveis a la Joventut de la Generalitat Valenciana amb, almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.
 6. Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu.
 7. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 8. Certificat de les seus socials de l’entitat, havent de tindre implantació en un mínim d’11 municipis de la Comunitat Valenciana que pertanguen a, almenys, cinc comarques diferents. Renovats cada cinc anys.
 9. Certificat del nombre d’afiliats i afiliades, expedit pel secretari o secretària de l’entitat i que haurà de ser d’un mínim de 500.
 10. Certificat de pertinença a cinc consells territorials de la joventut, expedits pels secretaris o secretàries d’aquests consells.

7.6. Entitats prestadores de serveis a la joventut:

 1. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret, signada per la persona representant de l’entitat on es faça constar la voluntat d’incorporar-se al Consell Valencià de la Joventut.
 2. Certificat de l’acord adoptat per l’òrgan competent de l’entitat de sol·licitar l’ingrés en el Consell Valencià de la Joventut expedit pel secretari o secretària de l’entitat.
 3. Còpia compulsada dels estatuts.
 4. Certificat que figura inscrita en el Registre corresponent de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), almenys, un any d’antelació a la sol·licitud d’ingrés.
 5. Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu.
 6. Fotocòpia del NIF de l’entitat.
 7. Certificat de les seus socials de l’entitat, havent de tindre implantació en un mínim d’11 municipis de la Comunitat Valenciana que pertanguen a, almenys, cinc comarques diferents. Renovats cada cinc anys.
 8. Certificat del nombre d’afiliats i afiliades, expedit pel secretari o secretària de l’entitat i que haurà de ser d’un mínim de 500.
 9. Certificat de pertinença a cinc consells territorials de la joventut, expedits pels secretaris o secretàries d’aquests consells.
 10. No estar reconegudes ni homologades per la Generalitat Valenciana com a Escola d’Animació Juvenil.
 11. Que presten un servei anual a, almenys 1.000 joves.

Article 8: Membres Adherits del Consell Valencià de la Joventut:

Podran ser membres adherits del Consell Valencià de la Joventut:

 1. Els consells locals de la joventut reconeguts com a tal, que no reunisquen alguns dels requisits exigits per a ser membre de ple dret.
 2. La resta d’associacions que, encara sent de joventut i reconegudes com a tal, no reunisquen alguns dels requisits exigits per a ser membres de ple dret, havent de complir almenys els següents requisits segons la seua condició:
  1. Associacions juvenils: que tinguen implantació autonòmica i estiguen inscrits en, almenys, tres consells locals de la joventut.
  2. Associacions Universitàries: que tinguen implantació autonòmica i estiguen inscrits en, almenys, dos consells locals de la joventut.
  3. Associacions juvenils d’alumnes no universitaris: que tinguen implantació en, almenys, dues províncies i estiguen inscrites en un mínim de tres consells locals de la joventut.
  4. Seccions juvenils de sindicats i de partits polítics: que tinguen implantació autonòmica i estiguen inscrits en, almenys, tres consells de la joventut.
  5. Entitats prestadores de serveis a la joventut: que tinguen implantació autonòmica i estiguen inscrits en, almenys, tres consells locals de la joventut.
  6. Les associacions o consells que encara reunint els requisits per a ser membres de ple dret decidisquen optar per aquesta via.
[/vc_row]